Algemene draagwijdte der voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden samen met de bijzondere voorwaarden in de overeenkomst, de bestelbon of de offerte tussen partijen bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.
 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 3. Onze offertes zijn dertig dagen geldig.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

4. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Omvang van de bestelling

 1. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden/leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken/levering conform de verbale instructies van de klant uitgevoerd werden. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden/leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de vierentwintig uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
 2. De aansluitingskosten met de openbare netten zijn ten laste van de klant. Wij zullen tijdig het nodige doen voor de aanvraag en de nodige formulieren gevraagd door de klant op gepaste wijze aan te vullen.
 3. Indien de installatie door onze firma wordt uitgevoerd, dan wordt het product geleverd, getest en in dienst gesteld door onze firma of de door haar aangeduide persoon en wordt het door de klant in ontvangst genomen. Het product wordt door onze firma geleverd op het door de klant aangeduide adres en op de vastgestelde datum of binnen de vastgestelde termijn aangeduid op de bestelbon zoals aanvaard door onze firma.
 4. De installatie- en leveringskosten vallen geheel ten laste van de klant. In elk geval moet deze laatste erop toezien dat het product wordt opgesteld op een plaats waar een rationele opstelling mogelijk is en waar de montering, het gebruik en het onderhoud onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Indien nodig, zorgt de klant op eigen kosten voor het aanbrengen van de nodige nutsaansluitingen en/of de aardingen die nodig zijn voor de werking van het product, op de door onze firma aangeduide plaatsen. Hierbij dienen de gangbare voorschriften van Belgisch normering/regelgeving nageleefd te worden.

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p = P (a * s/S + b * i/I + c).
 2. De kosten van prijsopgave vallen ten laste van de klant. Alle aanduidingen in de bestekken, tarieven of publiciteit mogen nooit als een vaste offerte beschouwd worden.
 3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld.

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en materiaal, uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport enzovoort die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om het project weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken/leveringen onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten, die voortvloeien uit het tijdsverlies, ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het project dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van de nodige nutsvoorzieningen. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op het project geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 4. Bij levering door onze firma dient de klant – of een door hem aangeduide persoon – na te gaan of het product overeenstemt met het in de overeenkomst of waarborgcertificaat beschreven product. Uitgezonderd ingeval van verborgen gebreken, is de aanvaarding van de levering zonder voorbehoud door de klant van rechtswege definitief en onherroepelijk. Uitgezonderd ingeval van verborgen gebreken, zal de afwezigheid van protest binnen de zeven werkdagen na de ontvangst van het product door middel van een per post aangetekende brief aan onze firma, gelijkgesteld worden met een aanvaarding zonder voorbehoud door de klant. Eenzelfde termijn vanaf de indienststelling dient door de klant in acht te worden genomen voor de bezwaren inzake de installatie, levering en de indienststelling van het product door onze firma. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onze firma dat de natuur, de hoeveelheid en de waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Eventuele terugzending schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op.
 5. Indien de levering franco op het project of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of diens aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse gelost worden naast het vervoermiddel en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 6. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van 50€/dag plus BTW. Indien hij het product zonder instructies in onze instelling laat en/of hij het product niet binnen de afgesproken termijn afhaalt of laat uitleveren.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op het project aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken/levering heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten het project, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. De koper erkent uitdrukkelijk dat onze firma in geen geval voor commerciële, technische of financiële schade ten gevolge van een werkings-, leverings- of installatiefout van de geïnstalleerde producten kan instaan.
 3. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat het project voldoende verzekerd is voor aanvang der werken.

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken/levering, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan twintig procent van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
 2. Keuring van de installatie kan pas gebeuren na volledige betaling van de tussentijdse facturen.
 3. Indien wijzelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming hadkunnen winnen, bepaald op tien procent van de afgezegde werken.

Aanvaarding der werken

 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 2. De zichtbare of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing/levering bestonden, moeten binnen de acht dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer. Zo niet, worden zij geacht aanvaard te zijn.
 3. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 4. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.
 5. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangsttermijn of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat het koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
 6. Speelt de eerder aangehaalde wet wel mee, dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

Oplevering

 1. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de achtenveertig uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
 2. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer/klant, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de vijftien dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken is, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen vanaf het einde van de bovenvermelde periode van vijftien dagen.
 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken/leveringen daarin vermeld of virtueel begrepen.
 4. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de installatie door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Waarborg

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 2. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van zes maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden, vorst- of vochtschade, en de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier zijn.
 3. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.
 4. De duur van de waarborg bedraagt één jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn neemt een aanvang op de datum van de levering van het product. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op voorlegging van de factuur, het kasticket of het door onze firma ingevulde certificaat ad hoc.
 5. Ingeval van defect zal onze firma redelijkerwijze maatregelen nemen teneinde het product opnieuw goed te doen functioneren. Enkel onze firma zal bepalen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.
 6. De waarborg heeft geen betrekking op onder meer alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop, schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt; schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes enzovoort); vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt enzovoort) en levering van reinigingsproducten.
 7. De waarborg is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de klant fabricagenummers en/of de merktekens van het product wegneemt of vervalst.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

42. Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiften.

Eigendomsvoorbehoud

43. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Betalingsmodaliteiten

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar of dienen via overschrijving aan onze maatschappelijke zetel te gebeuren. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken.
 2. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
 3. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn,is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van twaalf procent per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van tien procent met een minimum van honderdvijfentwintig euro op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Bij de laattijdige of niet betaling van één factuur of termijn komt ieder toegestaan uitstel van betaling te vervallen en zullen alle openstaande facturen in één keer volledig opeisbaar zijn, zelfs wanneer de oorspronkelijke vervaldatum nog niet verstreken zou zijn.
 2. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. In geen geval zal de klant in voorkomend geval aanspraak kunnen maken op enige vergoeding hiervoor. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons ingeroepen worden.

Rechtbank

49. Voor elke schuld zijn ofwel het Vredegerecht ofwel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, afhankelijk van het voorwerp van het geschil. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Bescherming van uw persoonsgevens

 1. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor klantenbeheer door Posetron bv. en de met deze contractueel verbonden ondernemingen. Overeenkomstig de Wet op de Privacy van 8 december 1992 heeft u het recht deze gegevens in te zien en, indien nodig, te wijzigen (moet wel schriftelijk aangevraagd te worden).
 2. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, geeft u aan kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van Posetron bv. en dit te hebben aanvaard.
 3. Posetron bv. kan uw persoonsgegevens verwerken om redenen van beheer en omvat het beheren en het uitvoeren van uw contracten met ons, het aanbieden en de promotie van producten en diensten, de goede werking van de functionaliteiten die de producten en diensten u bieden en de bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van Posetron bv, van haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures, het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van ons, de boekhouding van Posetron bv. en het beheer van de schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen we de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die we van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning). De verwerking is gebaseerd op uw contract met ons, op het gerechtvaardigde belang van Posetron bv. (vnl. direct marketing), op de wettelijke verplichtingen van ons, of op uw toestemming. In dit laatste geval kan u uw toestemming steeds intrekken.
 4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons en door de volgende derden om voormelde doelen te verwezenlijken: onze callcenters, de netbeheerders, onze commerciële partners (bijvoorbeeld installateurs van producten verbonden aan onze producten, zoals onder andere, zonnepanelen, laadpunten, brandbeveiliging), incassobureaus en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen, onze verbonden vennootschappen en de bevoegde autoriteiten. Deze derden zijn gevestigd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en eventueel in andere landen. Indien wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor voormelde doelen.
 5. U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan vragen via ons online contactformulier of door ons een brief te sturen aan Posetron bv., Baan naar Bree 82 – 3990 Peer. Op dezelfde wijze kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of ons vragen om de verwerking ervan te beperken. Via dezelfde weg kunt u uw toestemming intrekken of ons verwittigen indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen via telefoon, e-mail of post, met aanduiding van het(de) bedoelde communicatiemiddel(en). Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren zoals hiervoor vermeld of kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be.

De voordelen van een batterijsysteem?

Deze website gebruikt cookies.

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.